ALGEMENE VOORWAARDEN

Contactgegevens
Let’s Talk by Mechie Ceelen is onderdeel van Feelgood&Shine, gevestigd aan Het Eiland 27 5346 KE te Oss, Nederland.

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, aanbiedingen en offertes van Feelgood&Shine betreffende deelname aan of opdracht tot het houden van (bedrijfsinterne) cursussen, conferenties, trainingen, coaching en andere vormen van opleiding, dan wel advisering in de ruimste zin des woord, hierna te noemen ‘training’, tot levering diensten en/of producten door Feelgood&Shine.

1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen slechts schriftelijk geschieden en gelden dan slechts ten aanzien van de specifieke overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben. De toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij nadrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze schriftelijk door Feelgood&Shine zijn aanvaard.

1.3 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Feelgood&Shine en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

1.4 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is of indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen, dan dient gehandeld te worden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

1.5 Indien Feelgood&Shine niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Feelgood&Shine in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

1.6 Feelgood&Shine is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld treden wijzigingen tegenover de wederpartij in werking zodra haar de wijziging is medegedeeld.

Artikel 2: Overeenkomsten/aanbiedingen/offertes

2.1 Alle overeenkomsten/aanbiedingen/offertes zijn 14 dagen geldig, tenzij anders vermeld op de offerte. Alle aanbiedingen zijn gebaseerd op de door Feelgood&Shine bij de voorbereidende gesprekken verstrekte gegevens, welke door Feelgood&Shine als juist worden aangemerkt.

2.2 Feelgood&Shine kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.3 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Feelgood&Shine daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Feelgood&Shine anders aangeeft.

2.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht Feelgood&Shine niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Overeenkomsten, aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

2.5 Indien opdrachtgever, al dan niet na ontvangst van een offerte, een optie op een datum/data neemt, blijft deze optie gedurende maximaal 14 dagen van kracht, waarna deze komt te vervallen. Wenst opdrachtgever de optie om te zetten in een definitieve overeenkomst, dan dient hij dit binnen 14 dagen nadat hij de optie heeft genomen per e-mail aan Feelgood&Shine te laten weten.

Artikel 3: Honorarium en tarieven

3.1 Alle door Feelgood&Shine vermelde tarieven zijn exclusief 21% BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. Reistijd wordt 50% in rekening gebracht.

3.2 Feelgood&Shine is te allen tijde gerechtigd tot verhoging van het honorarium of tarieven zonder dat de opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van  lonen etcetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
Daarnaast  behoudt Feelgood&Shine zich het recht voor om tussentijdse tariefaanpassingen door te voeren en zullen indien van toepassing schriftelijk worden meegedeeld aan de opdrachtgever. Voor spoedzaken geldt een toeslag van 20%.

3.3 Het honorarium van Feelgood&Shine is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht/training.

3.4 Door Feelgood&Shine in rekening gebrachte tarieven zijn vaste uur- gesprek- of dagdeeltarieven tenzij anders overeengekomen.

3.5 Ingeval van een  (in)company training komen accommodatie kosten, vervoerkosten en materiaalkosten van een opleiding  voor rekening van de opdrachtgever. De voor de training benodigde videoweergave, opnameapparatuur en overige materiële middelen, wordt, indien nodig, verzorgd en geleverd door de opdrachtgever. De kosten voor aanschaf van benodigdheden t.b.v. praktijksimulaties, indien nodig, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

3.6 De opdrachtgever is niet gerechtigd haar betalingsverplichtingen op te schorten, ook niet ingeval van klachten.

3.7 Diensten die afgenomen worden uit de webshop van Feelgood&Shine dienen direct via IDEAL te worden betaald. Daarmee gaat de opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden en privacybeleid die op de website te vinden zijn.

Artikel 4: Inschakeling van derden

4.1 Feelgood&Shine heeft het recht, indien nodig, bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 5: Uitvoering van de opdracht

5.1 Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient opdrachtgever Feelgood&Shine derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Feelgood&Shine dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

5.2 Feelgood&Shine zal de opdracht/training naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

5.3 De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

5.4 Indien door Feelgood&Shine of door Feelgood&Shine ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de in redelijkheid gewenste faciliteiten. In dit kader door opdrachtgever te maken kosten, intern en/of door inschakeling van derden, komen voor zijn rekening.

5.5 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Feelgood&Shine aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Feelgood&Shine worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Feelgood&Shine zijn verstrekt, heeft Feelgood&Shine het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat opdrachtgever de gegevens aan Feelgood&Shine ter beschikking heeft gesteld. Feelgood&Shine is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Feelgood&Shine is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

5.6 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Feelgood&Shine zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

5.7 Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Feelgood&Shine gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door opdrachtgever en deze akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Feelgood&Shine op en is voor opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.

5.8 Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Feelgood&Shine een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

5.9 Indien opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Feelgood&Shine gehouden is, dan is opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Feelgood&Shine daardoor direct of indirect ontstaan.

5.10 Feelgood&Shine bepaalt de wijze waarop en door welke personen de verleende opdracht wordt uitgevoerd. Indien de opdrachtgever derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan na daarover met de Feelgood&Shine overeenstemming te hebben bereikt. Het staat Feelgood&Shine vrij verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid door de door haar aan te wijzen hulppersonen die verbonden zijn met Feelgood&Shine en/of derden te laten uitvoeren.

5.11 De keuze van de door Feelgood&Shine in te schakelen derden zal, indien gewenst, geschieden in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. De groepsgrootte voor een training wordt door de trainer vastgesteld. Indien de opdracht wegens ziekte of overmacht door Feelgood&Shine niet op de overeengekomen tijd, plaats en wijze kan worden uitgevoerd is Feelgood&Shine gerechtigd en verplicht de overeengekomen werkzaamheden op een nader af te spreken tijdstip alsnog uit te voeren.

De onkosten die door beide partijen zijn gemaakt in situaties zoals beschreven in bovengenoemd lid (5.10) kunnen niet op de wederpartij worden verhaald.

5.12 Feelgood&Shine is gerechtigd om de inhoud van een programma, dienst of product tussentijds te wijzigen voor kwalitatieve verbetering. Evenals de planning van onderdelen van een training  ten aanzien van plaats of tijd tussentijds te wijzigen.

Artikel 6: Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

6.1 Feelgood&Shine is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Feelgood&Shine ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van opdrachtgever niet langer van Feelgood&Shine kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

6.2 Voorts is Feelgood&Shine bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Feelgood&Shine kan worden gevergd.

6.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Feelgood&Shine op onmiddellijk opeisbaar. Indien Feelgood&Shine de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

6.4 Indien Feelgood&Shine tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

6.5 Indien de ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is, is Feelgood&Shine gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

6.6 Indien de opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Feelgood&Shine gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

6.7 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Feelgood&Shine, zal Feelgood&Shine in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Feelgood&Shine extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht. Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Feelgood&Shine anders aangeeft.

6.8 In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Feelgood&Shine vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Feelgood&Shine op opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

6.9 Indien opdrachtgever een geplaatste opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan opdrachtgever in rekening worden gebracht, behoudens voor zover in artikel 10 van deze voorwaarden anders is bepaald.

6.10 Indien Feelgood&Shine niet kan nakomen vanwege omstandigheden die haar bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft zij het recht de overeenkomst zodanig te wijzigen dat uitvoering daarvan mogelijk wordt.

6.11 Feelgood&Shine heeft het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten indien zij, ten gevolge van veranderingen in de omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren en buiten haar invloedsfeer lagen, tijdelijk verhinderd is om haar verplichtingen na te komen.

6.12 Is Feelgood&Shine toerekenbaar tekortgeschoten in de nakoming van de overeenkomst, dan leidt dat niet tot restitutie van de overeengekomen prijs en/of vergoeding van schade, maar zal Feelgood&Shine zich naar redelijkheid inspannen om alsnog deugdelijk na te komen. Feelgood&Shine zal daarvoor geen kosten in rekening brengen.

Artikel 7: Overmacht

7.1 Feelgood&Shine is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

7.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Feelgood&Shine geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Feelgood&Shine niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Feelgood&Shine of van derden, ziekte van een eventuele medewerker van Feelgood&Shine, die belast is met de uitvoering van de opdracht, en onvoldoende aanmeldingen voor dienstverlening op basis van “open inschrijving” daaronder begrepen. Feelgood&Shine heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Feelgood&Shine haar verbintenis had moeten nakomen.

7.3 Feelgood&Shine kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

7.4 Voor zoveel Feelgood&Shine ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Feelgood&Shine gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

7.5 In geval van overmacht zal Feelgood&Shine zich naar redelijkheid inspannen om opdrachtgever desgewenst te voorzien van een alternatieve oplossing.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

8.1 Indien Feelgood&Shine aansprakelijk mocht zijn, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

8.2 Feelgood&Shine is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Feelgood&Shine is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

8.3 Indien Feelgood&Shine aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Feelgood&Shine beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

8.4 De aansprakelijkheid van Feelgood&Shine is in ieder geval steeds beperkt tot

het bedrag der uitkering van haar (beroeps) aansprakelijkheidsverzekeraar, zonder eigen risico van Feelgood&Shine. Eventuele aansprakelijkheid kan alleen materiële schade betreffen.

8.5 Feelgood&Shine is uitsluitend aansprakelijk voor directe materiële schade en sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor enige andere schade, hoe ook genaamd, gevolg-, letsel- en bedrijfsschade daaronder begrepen.

8.6 Feelgood&Shine sluit in het bijzonder iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade, die voortvloeit uit of verband houdt met enig onrechtmatig handelen of nalaten of een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis door een ondergeschikte of zelfstandige hulppersoon, die door Feelgood&Shine bij de uitvoering van de door opdrachtgever opgedragen werkzaamheden wordt ingeschakeld, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten.

8.7 Feelgood&Shine verplicht zich tegenover de deelnemers een inspirerende, stimulerende en motiverende trainingsmethode te hanteren. Waar de resultaten van opleidingen en adviezen afhankelijk zijn van velerlei factoren, kan de Feelgood&Shine geen garanties geven m.b.t. de resultaten van de door haar verrichte diensten, onverminderd haar toezegging al het nodige te doen om het beoogde resultaat te bereiken onder uitvoering van de opdracht/training naar beste inzicht en vermogen in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap. Elke handeling die opdrachtgever/deelnemer doet naar aanleiding van deelname aan diensten van Feelgood&Shine is volledig voor eigen verantwoordelijkheid van de opdrachtgever/deelnemer. Feelgood&Shine kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor consequenties en resultaten. Op geen enkele wijze kan Feelgood&Shine aansprakelijk worden gesteld voor beslissingen, acties en resultaten, op welk moment dan ook en onder alle omstandigheden van opdrachtgever/deelnemer.

8.8 Feelgood&Shine is tegenover opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade ten gevolge van aantoonbare ernstige tekortkomingen, voor zover deze vermeden hadden kunnen worden, indien zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap, waarop de gegeven opdrachtsituatie gerekend mocht worden, in acht waren genomen.

8.9 Feelgood&Shine aanvaardt geen aansprakelijkheid voor fysieke en/of psychische nadelige gevolgen voor de deelnemers van de door Feelgood&Shine geleverde diensten en of producten, behoudens wettelijk vastgelegde aansprakelijkheid.

8.10 Feelgood&Shine aanvaardt aansprakelijkheid tegenover de opdrachtgever voor schade ontstaan als gevolg van een aan Feelgood&Shine toekenbare tekortkoming bij de uitvoering van de overeenkomst of door onrechtmatige daad, doch slechts indien deze door haar aansprakelijkheidsverzekering is gedekt en voor zover de verzekeraar tot uitkering overgaat.

Artikel 9: Vrijwaring

9.1 Feelgood&Shine zal jegens derden nimmer verder aansprakelijk zijn voor schade welke ontstaat bij de uitvoering van de overeenkomst waarop onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, dan welke Feelgood&Shine jegens opdrachtgever is.

9.2 Opdrachtgever vrijwaart Feelgood&Shine tegen iedere verdere aansprakelijkheid en zal in haar overeenkomsten met derden waar mogelijk een dienovereenkomstige vrijwaring ten behoeve van Feelgood&Shine bedingen.

9.3 Opdrachtgever vrijwaart Feelgood&Shine volledig ter zake van aanspraken op schadevergoeding van derden, gegrond op schending van intellectuele eigendomsrechten, door gebruik van ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, programmatuur, offertes en dergelijke, dan wel veroorzaakt door toepassing van werkwijzen, welke aan Feelgood&Shine door of vanwege opdrachtgever ter uitvoering van de overeenkomst zijn verstrekt of voorgeschreven.

9.4 Indien Feelgood&Shine door derden mocht worden aangesproken, dan is opdrachtgever gehouden Feelgood&Shine zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Feelgood&Shine, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Feelgood&Shine en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van opdrachtgever.

Artikel 10: Annulering

10.1 De volgende annuleringsbepalingen zijn van kracht, tenzij de website voor enige dienst of product anders vermeldt of tenzij in een overeenkomst tussen opdrachtgever en Feelgood&Shine anders is overeengekomen.

Annulering (In)company Opdracht

10.2.1 Opdrachtgever is bij annulering van een (in)company trainingsopdracht de volgende kosten verschuldigd:

Bij annulering van een training

  1. binnen 1 week voor aanvang 1e trainingsdag, 100% van het offertebedrag.
  2. binnen 2 weken voor aanvang trainingsdag, 75% van het offertebedrag.
  3. binnen 3 weken voor aanvang trainingsdag, 25% van het offertebedrag
  4. eerder dan 4 weken voor aanvang trainingsdag, geen kosten.

10.2.2 Annulering van een opdracht dient schriftelijk of per email te geschieden. Annulering is een feit als Feelgood&Shine ontvangst van annulering bevestigd heeft. Als moment van annuleren geldt datum poststempel bij annulering per post of de datum en het tijdstip van ontvangen van de annuleringsmail.

Annulering Open inschrijving

10.3.1. Onder ‘open inschrijving’ wordt elke vorm van begeleiding of ondersteuning door Feelgood&Shine bedoeld waarbij individuele opdrachtgevers/deelnemers zich kunnen inschrijven voor o.a. training, informatiebijeenkomsten, webinars, coaching of andere vormen van opleiding in de ruimste zin des woord.

10.3.2. Feelgood&Shine behoudt zich het recht voor om bij onvoorziene omstandigheden of onvoldoende belangstelling voor een ‘open inschrijving’ deze te annuleren, doch zal voorstellen doen ten aanzien van eventuele alternatieve data of mogelijkheden. Bij annulering door Feelgood&Shine, indien geen gebruik gemaakt wordt van alternatieve mogelijkheden, heeft opdrachtgever recht op restitutie van het betaalde bedrag.

10.3.3 Feelgood&Shine heeft het recht om – met duidelijke opgave van redenen – deelname van een opdrachtgever te weigeren, in welke gevallen opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door hem/haar betaalde bedrag.

10.3.4 Annulering door opdrachtgever in geval van een open inschrijving kan tot 2 weken voor aanvang van de dienst kosteloos geschieden, tenzij op de website anders staat vermeld. Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang van de eerste trainings- of begeleidingsdag is opdrachtgever de gehele overeengekomen prijs verschuldigd.

10.3.5 In alle gevallen mag, na overleg vooraf met Feelgood&Shine, een vervanger met dezelfde opleidingsvraag worden gestuurd.

10.3.6 Annulering dient uitsluitend per – door Feelgood&Shine bevestigde email – te geschieden. Als moment van annuleren geldt de datum en tijdstip van ontvangen van deze email door Feelgood&Shine.

10.3.7 Wanneer opdrachtgever of diens vervanger op de eerste dag van de training niet verschijnt wordt dit aangemerkt als annulering. Het is dan niet meer mogelijk de rest van het programma te volgen en tevens niet meer mogelijk om een vervanger te sturen.

Annulering één-op-één begeleiding op afspraak, zoals adviesgesprekken of individuele sessies.

10.4.1 In geval van een bestaande afspraak voor begeleidings- of adviesgesprekken of andere één op één begeleiding, heeft opdrachtgever het recht tot uiterlijk 36 uur voor aanvang kosteloos een nieuwe afspraak te maken of te annuleren. Indien de afspraak binnen 36 uur voor aanvang wordt verplaatst of geannuleerd, is opdrachtgever de gehele overeengekomen prijs voor de geannuleerde of verplaatste sessie verschuldigd. Hiervoor geldt het uitgangspunt van artikel 10.3.6.

Annulering langlopende opdrachten

10.5.1 Indien de overeenkomst een langlopend traject van meerdere vooraf overeengekomen sessies betreft, geldt voor wat betreft annulering door opdrachtgever vóór aanvang van het traject de hiervoor in art. 10.3.4 en 10.3.6 opgenomen annuleringsregeling voor “Open Inschrijvingen”. Tussentijdse annulering is in beginsel niet mogelijk. De overeengekomen prijs blijft verschuldigd, tenzij er naar het oordeel van Feelgood&Shine aanleiding is om anderszins overeen te komen.

Annulering online programma

10.6.1 Bij schriftelijke annulering van het online programma binnen 14 dagen na aanmelding krijgt opdrachtgever het volledig betaalde bedrag retour. Bij annulering na 14 dagen na aanmelding is de opdrachtgever de overeengekomen prijs verschuldigd. Hiervoor geldt het uitgangspunt van artikel 10.3.6.

Artikel 11: Betaling

11.1 Opdrachtgever dient de facturen van Feelgood&Shine binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen tenzij anders is overeengekomen. Feelgood&Shine is gerechtigd om periodiek te factureren.

11.2 Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is opdrachtgever hij van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 2% per maand tenzij anders wettelijk is vastgesteld. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

11.3 Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Feelgood&Shine verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

11.4 Is opdrachtgever in verzuim, dan behoudt Feelgood&Shine zich het recht voor om de werkzaamheden op te schorten of de opdracht te annuleren.

11.5 Indien opdrachtgever met betaling dan wel met de nakoming van enige andere verplichting uit een overeenkomst in verzuim is, is Feelgood&Shine gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst over te gaan tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van die overeenkomst, zulks onverminderd het recht van Feelgood&Shine om schadevergoeding te vorderen.

11.6 Na aanmaning en niet tijdige betaling binnen de aanmaningstermijn zijn consumenten conform de Wet normering incassokosten (inwerkingtreding 1-7-2012), incassokosten aan Feelgood&Shine verschuldigd. Niet consumenten zijn in afwijking van genoemde wet zonder nadere aanmaning 15% van de hoofdsom aan incassokosten verschuldigd indien en zodra zij in verzuim zijn, met een minimum van € 150,–.

11.7 De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald. Opdrachtgever is over alle verschuldigde kosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 12: Intellectuele eigendom

12.1 Het is opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van Feelgood&Shine verboden om de door Feelgood&Shine verstrekte ontwerpen, documentatie, trainingen, informatie, stappenplannen, werkboeken, programmatuur, offertes e.d. (hierna: stukken) aan derden te vervreemden, te tonen of op een andere wijze in gebruik te geven. Overtreding hiervan zal in alle gevallen juridische gevolgen hebben. Het is opdrachtgever wel toegestaan deze stukken te vermenigvuldigen voor eigen gebruik voor zover de opdracht dat redelijkerwijs met zich meebrengt. Ook is het de opdrachtgever toegestaan om foto’s van afbeeldingen te maken en tijdens een event en deze met positiviteit te publiceren via persoonlijke social media (zonder commerciële doeleinden) met bronvermelding van Feelgood&Shine, Lifecoachingsbureau voor groei én geluk.

12.2 Tenzij anders is overeengekomen, blijven auteursrechten evenals alle overige rechten van intellectuele eigendom op deze stukken bij Feelgood&Shine.

Artikel 13: Geheimhouding en Privacy

13.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

13.2 De persoonlijke gegevens die Feelgood&Shine via de site bereiken, worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het aangegeven doel. Feelgood&Shine houdt zich daarbij aan de van toepassing zijnde privacywetgeving, in het bijzonder Autoriteit Persoonsgegevens. Bij akkoord gaan van algemene voorwaarden betekent automatisch akkoord met verwerken van persoonsgegevens door Feelgood&Shine.

Artikel 14: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

14.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het uitvoeren van opdrachten is het Nederlands recht van toepassing.

14.2 Geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met een aanbieding, een offerte en/of een overeenkomst met Feelgood&Shine zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Feelgood&Shine, behoudens voor zover de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Feelgood&Shine het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

14.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 15: Gedragsregels

15.1 Feelgood&Shine behoudt zich het recht om opdrachtgever/deelnemer per direct de toegang tot training te ontzeggen indien:

  1. de aanwijzingen van de organisatie niet opgevolgd worden
  2. promotionele uitingen worden verspreidt die niet met de bijeenkomst te maken hebben, in of rondom de locatie van de bijeenkomst, of andere deelnemers probeert te benaderen met promotionele bedoelingen of commerciële activiteiten die geen betrekking hebben op de bijeenkomst van Feelgood&Shine
  3. langdurige audio-  of video-opnamen worden gemaakt of uitgezonden
  4. het evenement op welke wijze dan ook wordt verstoord
  5. tijdens het evenement alcohol en/of drugs gebruikt*
  6. tijdens een training niet vanuit een positieve grondhouding wordt voldaan

In bovengenoemde gevallen is er geen recht op restitutie van het deelnamegeld. (*alcohol en/of drugs zijn niet toegestaan)

Artikel 16: Beeld- en portretrechten

Feelgood&Shine kan tijdens bijeenkomsten opnamen maken (foto’s, video’s en ook audio). Het is mogelijk dat een deelnemer op deze beelden herkenbaar te zien is. Feelgood&Shine heeft het recht om deze beelden te gebruiken, bijvoorbeeld voor marketingdoeleinden, websites en social media. Door deelname aan een live event geeft de deelnemer toestemming aan Feelgood&Shine om deze beelden te kunnen gebruiken tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 

Deze versie is opgemaakt op 6 juni 2018.

Let’s Talk by Mechie Ceelen is onderdeel van Feelgood&Shine, gevestigd in Oss en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 71051902. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de rechtbank ’s-Hertogenbosch en tevens geplaatst op de website van Mechie Ceelen.